แบบสอบถามภาวะผู้มีงานทำสำหรับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จะต้องกรอกแบบสอบถามภาวะผู้มีงานทำสำหรับบัณฑิต ภายใน วันที่ 28 เมษายน 2565
เข้าระบบ
  • บัณฑิตทุกท่านทำการ ตอบแบบสอบถามผ่านระบบ โดยใช้ รหัสประจำตัวประชาชน และรหัสนักศึกษา
  • เมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายของตอบแบบสอบถาม จะต้องระบุการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561-2562
  • ขอให้บัณฑิตทุกคน ตอบคำถามด้วยความเป็นจริง และถูกต้องที่สุด
  • หากบัณฑิตไม่เข้าร่วมการตอบแบบสอบถามภาวะผู้มีงานทำและแจ้งความประสงค์รับปริญญา จะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้

คำตอบ หมายความว่าบัณฑิตสำเร็จการศึกษาไม่ตรงรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ตอบแบบสอบถาม

คำตอบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูล

คำตอบ บัณฑิตสามารถแก้ไขข้อมูลการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไม่จนถึงวันประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

“เพื่อให้เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไป จึงขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา “ทุกคน” ทั้งผู้ที่มีงานทำ ไม่มีงานทำ อยู่ระหว่างเกณ์ทหาร และอยู่ระหว่างอุปสมบท กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตไปพร้อมกันด้วย”