ระบบแบบสอบภาวะผู้มีงานทำและรายงานตัวบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และตอบแบบสอบภาวะผู้มีงานทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ข้อมูลหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา

 
รอบ :

ระบบตอบแบบสอบถามภาวะผู้มีงานทำสำหรับบัณฑิต

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี    ปริญญาโท
คณะ :
คณะ

สาขาวิชา
   

ความประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร

 
ความประสงค์เข้าร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตร
 

ข้อมูลส่วนตัว

        คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
            ข้อมูลส่วนนี้ห้ามกรอกผิด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญ (กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่อง)
รหัสนักศึกษา / เลขบัตรประชาชน
คำนำหน้า :
นาย   นางสาว   นาง   อื่นๆ ระบุ :
 
ชื่อ (ภาษาไทย) :
นามสกุล (ภาษาไทย) :
เพศ :
ชาย   หญิง
   
วันเกิด :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ :
หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : 
ถนน : 
เลือก :
จังหวัด :  * อำเภอ/เขต :  * ตำบล/แขวง :  *

 รหัสไปรษณีย์ :  *
สัญชาติ:
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
เกรดเฉลี่ย / GPA :
.
เกรดเฉลี่ยจะต้องตรงกับเอกสารวุฒิการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
       

ข้อมูลภาวะผู้มีงานทำ

ข้อมูลการทำงาน
การทำงานในปัจจุบัน :
ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา        ไม่มีงานทำก่อนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ         ยังไม่มีงานทำ         ยังไม่มีงานทำ และกำลังศึกษาต่อ       มีงานทำก่อนจบการศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา มีงานทำก่อนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา มีงานทำก่อนการจบศึกษา อยู่ในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ 
เหตุผลที่ไม่มีงานทำ :
ยังไม่ประสงค์ทำงาน         รอฟังคำตอบจากหน่วยงาน         หางานทำไม่ได้          อื่นๆ
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร :
อยู่ในช่วงผ่อนผันเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว         อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์
สถานภาพการบวช :
ไม่ได้เป็นนักบวช         อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา น้อยกว่า 3 เดือน         อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ปี
อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา มากกว่า 1 ปี          อยู่ในระหว่างการเป็นนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไม่มีกำหนด
ความสามารถพิเศษ :

ด้านภาษาต่างประเทศ         ด้านการใช้คอมพิวเตอร์         ด้านกิจกรรมสันทนาการ         ด้านศิลปะ         ด้านกีฬา         ด้านนาฎศิลป/ดนตรีขับร้อง        

ประเภทงานที่ทำ :
ข้าราชการ /เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ         รัฐวิสาหกิจ         พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน         ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ        
พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ         อื่นๆ
ตำแหน่งงาน :

ชื่อหน่วยงาน:
 

 

ประเภทกิจการ:

 

 

ที่อยู่หน่วยงาน เลขที่ :
หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : 
ถนน : 
เลือก :
จังหวัด : * อำเภอ/เขต :  * ตำบล/แขวง :  *

รหัสไปรษณีย์ :  *
เบอร์โทร :

Email :
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน :
   
ความพอใจในงานที่ทำ :
พอใจ         ระบบงานไม่ดี        ผู้ร่วมงานไม่ดี         ไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา         ค่าตอบแทนต่ำ         ขาดความมั่นคง         ขาดความก้าวหน้า  อื่นๆ
ระยะเวลาในการหางานทำ :
ผู้ที่หางานได้ก่อนจบการศึกษา หรือได้งานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา         1 – 2 เดือน        3 – 6 เดือน         7 - 9 เดือน         10 - 12 เดือน         มากกว่า 1 ปี         เป็นงานเดิมก่อนมาศึกษาหรือได้งานทำระหว่างศึกษา
งานที่ทำตรงกับที่สำเร็จ :
ตรง         ไม่ตรง
ความรู้ที่เรียนมาการนำมา
ประยุกต์กับการทำงาน :
มากที่สุด         มาก         ปานกลาง         น้อย         น้อยที่สุด
ปัญหาในการหางานทำ :
ไม่มีปัญหา         ไม่ทราบแหล่งงาน        หางานที่ถูกใจไม่ได้         ต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร         ขาดคนสนับสนุน         ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน         หน่วยงานไม่ต้องการ         เงินเดือนน้อย         สอบเข้าทำงานไม่ได้         อื่นๆ
ความต้องการทำงาน :
ในประเทศ         ต่างประเทศ       
ประเทศที่ต้องการทำงาน :
ตำแหน่งที่ต้องการทำงาน :
*เช่น โปรแกรมเมอร์
ความต้องการพัฒนาทักษะ :
* เช่น หลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์
ความประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลแก่นายจ้าง/ สถานประกอบการ เพื่อพิจารณาบรรจุงาน
ไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูล         ยินยอมเปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างทุกประเภท         ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทขายประกัน/ขายตรง         ยินยอมเปิดเผยข้อมูลยกเว้นนายจ้างประเภทจ้างเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง
   

ข้อมูลการศึกษาต่อ

 
ความต้องการศึกษาต่อ :
ต้องการ         ไม่ต้องการ
ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อ
/กำลังศึกษา :

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง         อนุปริญญา          ปริญญาตรี          ประกาศนียบัตรบัณฑิต          ปริญญาโท          ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง         
ปริญญาเอก          ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ(ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกว่าปริญญาเอก)

สาขาที่ต้องการศึกษาต่อ
เป็นสาขาเดิมหรือไม่ :
สาขาวิชาเดิม         สาขาวิชาใหม่
สาขาที่ต้องการศึกษาต่อ
/กำลังศึกษา :