:: ::
คำอธิบาย : ตรวจดูข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนพิมพ์เอกสาร ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปแก้ไขข้อมูล
การพิมพ์ข้อมูลให้คลิกปุ่ม เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใดๆทั้งสิ้น
ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รอบที่สมัคร : ระดับการศึกษา :
หลักสุตร :   
สาขาวิชา :
รหัสนักศึกษา : เลขบัตรประชาชน :
คำนำหน้า :  
ชื่อ : นามสกุล :
วันเกิด : อายุ : 2559 ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ : หมู่ที่ : ตรอก/ซอย : ถนน :
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ : เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง :
จบจากโรงเรียน / วิทยาลัย : จังหวัด :
วุฒิที่จบ :
สาย/แผนการเรียน/หลักสูตร :
        ผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม GPA :     .

ลายมือชื่อ...............................................................     

(...............................................................)
ผู้รายงานตัว
การตรวจเอกสารประกอบการรายงานตัว / สำหรับเจ้าหน้าที่
หลักฐานแสดงคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี)
ครบ ไม่ครบ ขาดหลักฐาน......................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................................... เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมพัฒนานักศึกษา
1.ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 200 บาท
2.ค่าบัตรนักศึกษา 150 บาท
3.ค่าคู่มือนักศึกษา 250 บาท
4.ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400 บาท
5.ค่าตรวจโรคและเอ็กซเรย์ 200 บาท
6.ค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท
1.ค่าบำรุงกิจกรรม 600 บาท
2.ค่าบำรุงกิจกรรมกีฬา 200 บาท
3.ค่าบริการสุขภาพและอนามัย 200 บาท
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท
5.ค่าบำรุงห้องสมุด 150 บาท
6.ค่าใช้คอมพิวเตอร์และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 200 บาท
รวม : 2,200 บาท รวม : 1,550 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,750 บาท

ลายมือชื่อ...............................................................   เจ้าหน้าที่การเงิน    
             วันที่  (........./.............../................)                                         
:: ::